Algemene voorwaarden

MATRIX RETAIL BV.

 

 

Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1   - Definities

Artikel 2   - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3   - Toepasselijkheid

Artikel 4   - Het aanbod

Artikel 5   - De overeenkomst

Artikel 6   - Herroepingsrecht

Artikel 7   - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8   - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9   - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;       
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn                                                                  

        handels-, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit;

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 3. Duur overeenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel -waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten,(toegang tot)digitale inhoud en/of    diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese   modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de         consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten      van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte           hoeven te zijn samengekomen

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Matrix Retail BV B.V. handelsnaam: Matrix Retail

Vestigings-& bezoekadres:

Stadhouderskade 24 B

1054 ES  Amsterdam

Telefoonnummer: 020- 223 0560

Bereikbaarheid:

maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur,

zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur,

zondag van 12.00 t/m 17.00 uur.

E-mailadres: [email protected]

KVKnummer -:65792165

Btw-identificatienummer: NL856261439B01

 

Artikel 3 -Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot

        stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

        voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

        de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze

        de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de    consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

           

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

        en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

        langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

        deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

        gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

        wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

        kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op

        andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product -of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige            toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op  de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

         nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,

        digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

         beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik

         maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden

         producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het

         aanbod binden de ondernemer niet.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

            verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

            aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde       voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer

            onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de

            ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de

            overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

            organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

            voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

            daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders -op de hoogte stellen of de consument aan zijn

            betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor

            een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit

            onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

            gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te

            verbinden.

 1. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de

            consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op

            een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht

                  kan;

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

                  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

                  herroepingsrecht;

 1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 2. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover

                  van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van

                  de overeenkomst op afstand;

 1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

                  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 1. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 2. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste

            levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag

            de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)

            verplichten.

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf

            door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de

                  consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.                       De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over      heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 1. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag

                  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste

                  onderdeel heeft ontvangen;

 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft

                  ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale

            inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave

            van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,

            maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

           

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht

            of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenk tijd af twaalf maanden          na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde      bedenktijd.

 1. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft

            verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd,

            verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

            zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en

            de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product                        slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 1. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is

            van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer

            hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het

            herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn

           door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de

           ondernemer.

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,

           zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de

           ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen.

           De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt

           voordat de bedenktijd is verstreken.

 1. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk

            in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

            duidelijke instructies.

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de

            consument.

 1. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de

            ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer

            aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 1. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de

            dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een

            beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de

            ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door

            de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige

            nakoming van de verbintenis.

 1. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of

            elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot

            levering van stadsverwarming, indien:

 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de

                  kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

 1. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van

                  gas, water, elektriciteit of stadsverwarmingtijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een

            materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van

                  de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

 1. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij hetverlenen van zijn toestemming; of
 2.          de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende vereenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk

           maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 1. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten

            door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen

           14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de

           ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het

           product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar

           gelang welk tijdstip eerder valt.

 1. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,

            tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de

            consument.

 1. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste

            standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet

            terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar

alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt

            waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen

            voordoen:

 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt

Verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid

            krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de

            succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 2. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 3. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de

               overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 1.    Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst

            een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,

            goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde

            datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en

            die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die

            duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn

            om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 1. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 2. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,

            maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde

            afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 1. Verzegelde audio -, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na

            Levering is verbroken;

 1. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 3. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 4. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

            producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen

            als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

            gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op

            heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

            eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

            toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

            toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag

                   waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de

            in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid

            en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen

            en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat

            het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 1. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie

            beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de

            overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten

            in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 1. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,

            importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die

            verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming

            van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

            en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

            verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft

            gemaakt.

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal

            de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

            uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging

            ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

            ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De

            consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op

            eventuele schadevergoeding.

 1. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft

Onverwijld terugbetalen.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het

            moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer

            bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd

            is aangegaan en die strekt tot het

            geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

            opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

            van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

            geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen

            het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

            opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:-te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;-altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

            producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of

            vernieuwd voor een bepaalde duur.

 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

            strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend

           worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze

           verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn

           van ten hoogste één maand.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

            producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de

            consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

            De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,    

            Maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag- , nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet

            stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef - of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de

            overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de

            redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur

           verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door

            de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de

            bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de

            overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn

            aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden

            nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is

            bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de

            desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft laatsgevonden.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld

            aan de ondernemer te melden.

 1. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de

            ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14

            dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van

            betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente

            verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke

            incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokost en bedrag en maximaal: 15% over

            openstaande bedragen tot

            €2.500,=; 10% over de daaropvolgende

            €2.500,= en 5% over de volgende

            €5.000,= met een minimum van

            €40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en   percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de

            klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd , volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

           de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

           vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van

           ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in

            onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

            geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden

            betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze

door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.

 

Bijlage I: Model formulier voor herroeping

 

 

Model formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

-Aan:

Matrix Retail BV

Stadhoderskade24 B

1054 ES Amsterdam

[email protected]

 

 

-Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

-herroept/herroepen*

 

-besteld op*/ontvangen op* ………………………………...........................................................................................

-door:

……………………………..............................................................................................-wonend te:

……………………………..............................................................................................

Handtekening consument (alleen benodigd wanneer op papier ingeleverd):

……………………………………………………..............................................................

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

google-site-verification: googlef723783043b9382d.html
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »